Col.locació mosaic hidraùlic - Mosaics Torra | Mosaicstorra

Col.locacio del Mosaic Hidraulic

 A.Pavimentació de la base

 a1 Planta Baixa

1. En cas d’ausència de forjat sanitari, amb el propòsit d’evitar posteriors filtracions d’humitat es farà l’aïllament amb material plàstic o aïllants convencionals del ferm de terra del paviment de formigó que farem segons indicat a l’apartat nº 2.

En Edificis de nova construcció on hi hagi un forjat sanitari, s’haurà d’iniciar el procediment des del capitol B.

2. Realitzar un paviment de 3 a 4 cm. de gruix de formigó, format per 3 parts de sorra, 3 parts de barreja de pedra triturada i 1 part de ciment Portland.

a.2 Plantes superiors

Col.locar-ho amb ciment cola preferentment de color blanc.

 B. Es recomana submergir previament les peces en aigua abans de procedir a col.locar-les.

Cal col.locar tot i cada peça amb la màxima precaució, procurant que quedi perfectament a nivell i així evitar qualsevol ressalt, ja que posteriorment les peces NO ES PODRAN REBAIXAR (al contrari del que es pot fer amb paviments de marbres o terratzo). Si per qualsevol raó s’escantonés alguna peça durant la col.locació, s’haurà de substituïr per una altra.
S’ha d’aconseguir unes juntes uniformes, utilitzant les creuetes que opcionalment es poden subministrar per tal d’unir o separar massa les rajoles.

 C.Aplicació d'una beurada

Una vegada la col.locació acabada i després de 24 hores com a mínim, s’haurà d’aplicar una beurada clara  del mateix color que el fons de la peça.

S’haurà de procurar que aquesta beurada penetri al màxim a l’interior de les juntes. Tot el material de beurada sobrant s’haurà de recollir immediatament.

Una vegada finalitzat tot el procés de col.locació , i durant un cert periode temps, s’observarà una desigualtat en la coloració i l’aparició d’algunes taques blanques produïdes per la solidificació de sals que conté l’aigua. És del tot habitual en aquest tipus de material. Aquestes aniran desapareixent a mesura que es vagi fregant amb aigua i sabó neutre.

D. Tractament d'impermeabilització

Quan el paviment estigui totalment sec, és convenient aplicar un tractament d’impermeabilització.
El manteniment regular dels paviments de mosaics hidràulics és més aviat senzill: només s’ha de passar el tiràs ( la “mopa”) per treure la pols i després rentar-los amb aigua i sabó.

 

Per un acabat òptim del mosaic hidràulic els recomanem demanin pressupost dels diferents tractaments d’acabats dels nostres productes ja que disposem de tècnics especialitzats amb la matèria.
Tanmateix aquesta opció també podria ser valida per materials antics i/o degradats